Transakcja

Zacznij od przygotowania danych do przeprowadzenia przelewu: informacje o transakcji, kliencie, typie płatności. Zdefiniuj także adres (back_url), na który klient zostanie przekierowany po dokonaniu płatności.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
$bt_params = array(
    'sale' => array(
        'amount'      => 19.99,
        'currency'    => 'PLN',
        'description' => 'Product #1'
    ),
    'customer' => array(
        'name'    => 'John Doe',
        'email'   => 'john@doe.com',
        'ip'      => '127.0.0.1',
        'address' => array (
            'street_house' => '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
            'city'         => 'Washington',
            'state'        => 'DC',
            'zip'          => '500',
            'country_code' => 'US',
        ),
    ),
    'payment_type' => 'MT',
    'back_url'     => 'http://example-page.com',
);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
bt_params = {
    'sale' =>   {
        'amount'      => 19.99,
        'currency'    => 'PLN',
        'description' => 'Product #1'
    },
    'customer' =>   {
        'name'    => 'John Doe',
        'email'   => 'john@doe.com',
        'ip'      => '127.0.0.1',
        'address' => {
            'street_house' => '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
            'city'         => 'Washington',
            'state'        => 'DC',
            'zip'          => '500',
            'country_code' => 'US'
        },
    },
    'payment_type' => 'MT',
    'back_url'     => 'http://example-page.com'
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
bt_params = {
  'sale' : {
    'amount'      : 19.99,
    'currency'    : 'PLN',
    'description' : 'Product #1'
  },
  'customer' : {
    'name'    : 'John Doe'
    'email'   : 'john@doe.com',
    'ip'      : '127.0.0.1',
    'address' : {
      'street_house' : '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
      'city'         : 'Washington',
      'state'        : 'DC',
      'zip'          : '500'
      'country_code' : 'US'
    },
  },
  'payment_type' : 'MT',
  'back_url'     : 'http://example.com'
}
1
2
3
Sale sale = new Sale(19.99, "EUR", "Product #1");
Address address = new Address("1600 Pennsylvania Avenue Northwest", "Washington", "DC", "500", "US");
Customer customer = new Customer("John Doe", "john@doe.com", "127.0.0.1", address);

Płatność

Po prostu wywołaj metodę bankTransferSale. Możesz także sprawdzić, czy płatność się powiodła, pozyskać numer ID transakcji lub informacji o błędzie, jeśli coś pójdzie nie tak.

Jeśli metoda bankTransferSale została wywołana z powodzeniem, możesz przekierować klienta na stronę banku, gdzie dokona płatności. Użyj adresu URL zwróconego przez metodę bankTransferSale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
try {
    $status = $client->bankTransferSale($bt_params);
}
catch (Exception $e) {
    // handle exceptions here
}

if ($client->isSuccess()) {
    echo "Success, transaction initiated, id_sale: {$status['id_sale']}, \n
           redirect_url: {$status['redirect_url']} \n"
;
} else {
    die("Error ID: {$status['error']['id_error']}, \n".
        "Error number: {$status['error']['error_number']}, \n".
        "Error description: {$status['error']['error_description']}");
}

header('Location: ' . $status['redirect_url']);
die;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
begin
    status = client.bank_transfer_sale(bt_params)
rescue PayLane::ClientError => e
    # handle exceptions here
end

if client.success?
    puts "Success, transaction initiated, id_sale: #{status["id_sale"]}, "\
         "redirect_url: #{status["redirect_url"]}"
else
    puts "Error ID: #{status["error"]["id_error"]}, \n"\
         "Error number: #{status["error"]["error_number"]}, \n"\
         "Error description: #{status["error"]["error_description"]}"
    exit
end

# redirect to url in status['redirect_url']
exit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
try:
    status = client.bank_transfer_sale(bt_params)
except Exception, e:
    # handle exceptions here

if client.is_success():
    print 'Success, transaction initiated, id_sale: %s, redirect_url: %s' % \
        (status['id_sale'], status['redirect_url'])
else:
    sys.exit('Error ID: ' + str(status["error"]["id_error"]) + '\n' \
             'Error number: ' + str(status["error"]["error_number"]) + '\n' \
             'Error description: ' + str(status["error"]["error_description"]))

# redirect to url in status['redirect_url']
sys.exit()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
api.bankTransferSale(sale, customer, "http://example-page.com", PaymentType.MT, new Callback<PayPalAuthorizationResult>() {

    @Override
    public void onFinish(PayPalAuthorizationResult result) {
        WebView webview =...;
        webview.loadUrl(result.getRedirectUrl());
    }

    @HandleException
    public void onProtocolError(ProtocolException e) {
        // invoke if not success
        // e.getCode() - error code
        // e.getMessage() - error message
    }

    @Override
    public void onError(Exception e) {
        // connection error etc.
    }
});
Uwaga dot. Ruby:
W Ruby nie ma natywnej funkcji służącej do przekierowania na inną stronę – musisz albo skorzystać z funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, albo napisać własną funkcję.
Uwaga dot. Pythona:
W Pythonie nie ma natywnej funkcji służącej do przekierowania na inną stronę – musisz albo skorzystać z funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, albo napisać własną funkcję.

W przypadku Django możesz użyć:
1
2
from django.http import HttpResponseRedirect
HttpResponseRedirect('http://example.com/')
W przypadku Pylons możesz użyć:
1
2
from pylons.controllers.util import redirect
redirect('http://example.com/')

Weryfikacja

Po dokonaniu płatności na stronie banku, klient zostanie przekierowany z powrotem na Twoją stronę (na adres back_url). Powinieneś teraz zweryfikować zwrócone dane, aby uniknąć ewentualnych prób oszustwa i sprawdzić status transakcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
$salt        = 'YOUR_HASH_SALT';
$status      = $_GET['status'];
$description = $_GET['description'];
$amount      = $_GET['amount'];
$currency    = $_GET['currency'];
$hash        = $_GET['hash'];

$id = '';
if ($status !== 'ERROR') // success, get id_sale
    $id = $_GET['id_sale'];

$calc_hash = sha1("{$salt}|{$status}|{$description}|{$amount}|{$currency}|{$id}");

// check hash salt
if ( $calc_hash !== $hash ) {
    die ("Error, wrong hash");
}

// check transaction status
switch ($status) {
    case 'ERROR':
        die("Error, transaction declined, {$_GET['error_text']}");
        break;

    case 'CLEARED':
        echo "Success, transaction completed, id_sale: {$_GET['id_sale']}";
        break;

    default:
        /* transaction pending:
         * check status regularly using the saleStatus method
         * or wait for notification */

        echo "Transaction pending";
        break;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# Simple controller action code in Rails
# it's just an example - most of the logic should be moved to model

salt        = 'YOUR_HASH_SALT'
status      = params['status']
description = params['description']
amount      = params['amount']
currency    = params['currency']
hash        = params['hash']

id = ''
unless status == 'ERROR'
    id = params['id_sale']
else
    # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
    # for rails: redirect_to :index, :notice => "Error, transaction declined, #{description}"
end

calc_hash = Digest::SHA1.hexdigest("#{salt}|#{status}|#{description}|#{amount}|#{currency}|#{id}")

unless calc_hash == hash
    # redirect to an index action to correct the payment
    # for rails: redirect_to :index
end

# check transaction status

case status
    when 'ERROR'
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Error, transaction declined, #{response["error"]["error_text"]}"
    when 'CLEARED'
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Success, transaction completed, id_sale: #{id}"
    else
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Transaction pending"
end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
salt        = 'YOUR_HASH_SALT'
status      = get_request_param('status')
description = get_request_param('description')
amount      = get_request_param('amount')
currency    = get_request_param('currency')
hash        = get_request_param('hash')
id_sale     = None

# success, get id_sale
if status != 'ERROR':
    id_sale = get_request_param('id_sale')

calc_hash = hashlib.sha1(
    '|'.join([salt, status, description, amount, currency, id_sale])).hexdigest()

# check hash salt
if calc_hash != hash:
    sys.exit('Error, wrong hash')

# check transaction status
if status == 'ERROR':
    sys.exit('Error, transaction declined, %s' % \
        get_request_param('error_text'))
elif status == 'CLEARED':
    print 'Success, transaction completed, id_sale: %s' % id_sale
else:
    # transaction pending: check status regularly using the saleStatus
    # method or wait for notification
    print 'Transaction pending'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
webview.setWebViewClient(new WebViewClient() {
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {

        if (url.contains(redirectUrl)) {
            try {
                Map<String, String> map = getQueryMap(new URL(url).getQuery());
                String salt = "YOUR_HASH_SALT";
                String status = map.get("status");
                String description = map.get("description");
                String amount = map.get("amount");
                String currency = map.get("currency");
                String id = map.get("id_sale");

                String calcHash = sha1(String.format("%1$s|%2$s|%3$s|%4$s|%5$s|%6$s", salt, status, description, amount, currency, id));

                // check hash salt
                if (!calcHash.equals(hash)) {
                    // Error, wrong hash
                }

                if (status.equals("ERROR")) {
                    String errorDescription=map.get("error_text");
                    // Error, transaction declined

                } else if (status.equals("CLEARED")) {
                    String idSale=map.get("id_sale");
                    // Success, transaction completed

                } else {
                        /* transaction pending:
                         * check status regularly using the saleStatus method
                         * or wait for notification */

                }

            } catch (MalformedURLException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        } else {
            view.loadUrl(url);
        }
        return true;
    }
});

public static Map<String, String> getQueryMap(String query) {
    String[] params = query.split("&");
    Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
    for (String param : params) {
        String name = param.split("=")[0];
        String value = param.split("=")[1];
        map.put(name, value);
    }
    return map;
}

private static String convertToHex(byte[] data) {
    StringBuilder buf = new StringBuilder();
    for (byte b : data) {
        int halfbyte = (b >>> 4) & 0x0F;
        int two_halfs = 0;
        do {
            buf.append((0 <= halfbyte) && (halfbyte <= 9) ? (char) ('0' + halfbyte) : (char) ('a' + (halfbyte - 10)));
            halfbyte = b & 0x0F;
        } while (two_halfs++ < 1);
    }
    return buf.toString();
}

public static String sha1(String text) throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
    md.update(text.getBytes("utf-8"), 0, text.length());
    byte[] sha1hash = md.digest();
    return convertToHex(sha1hash);
}
Uwaga dot. Pythona:
Funkcja get_request_param ma za zadanie pobrać wartości GET. Użyj odpowiednich funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, lub napisz własną funkcję.

W przypadku Django możesz użyć:
1
param_from_get = request.GET.get('param_name')
W przypadku Pylons możesz użyć:
1
2
from pylons import request
param_from_get = request.GET.get('param_name')