Transakcja

Zacznij od przygotowania danych do przeprowadzenia płatności z użyciem systemu SOFORT: informacje o transakcji, kliencie, typie płatności. Zdefiniuj także adres (back_url), na który klient zostanie przekierowany po dokonaniu płatności.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$sofort_params = array(
    'sale' => array(
        'amount'      => 19.99,
        'currency'    => 'PLN',
        'description' => 'Product #1'
    ),
    'customer' => array(
        'name'    => 'John Doe',
        'email'   => 'john@doe.com',
        'ip'      => '127.0.0.1',
        'address' => array (
            'street_house' => '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
            'city'         => 'Washington',
            'state'        => 'DC',
            'zip'          => '500',
            'country_code' => 'US',
        ),
    ),
    'back_url'     => 'http://example-page.com',
);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
sofort_params = {
    'sale' => {
        'amount'      => 19.99,
        'currency'    => 'PLN',
        'description' => 'Product #1'
    },
    'customer' => {
        'name'    => 'John Doe',
        'email'   => 'john@doe.com',
        'ip'      => '127.0.0.1',
        'address' => array (
            'street_house' => '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
            'city'         => 'Washington',
            'state'        => 'DC',
            'zip'          => '500',
            'country_code' => 'US'
        }
    },
    'back_url' => 'http://example-page.com'
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
bt_params = {
  'sale' : {
    'amount'      : 19.99,
    'currency'    : 'PLN',
    'description' : 'Product #1'
  },
  'customer' : {
    'name'    : 'John Doe'
    'email'   : 'john@doe.com',
    'ip'      : '127.0.0.1',
    'address' : {
      'street_house' : '1600 Pennsylvania Avenue Northwest',
      'city'         : 'Washington',
      'state'        : 'DC',
      'zip'          : '500'
      'country_code' : 'US'
    },
  },
  'back_url'     : 'http://example.com'
}
1
2
3
Sale sale         = new Sale(19.99, "EUR", "Product #1");
Address address   = new Address("1600 Pennsylvania Avenue Northwest", "Washington", "DC", "500", "US");
Customer customer = new Customer("John Doe", "john@doe.com", "127.0.0.1", address);

Płatność

Po prostu wywołaj metodę sofortSale. Możesz także sprawdzić, czy płatność się powiodła, pozyskać numer ID transakcji lub informacji o błędzie, jeśli coś pójdzie nie tak.

Jeśli metoda sofortSale została wywołana z powodzeniem, możesz przekierować klienta na stronę banku, gdzie dokona płatności. Użyj adresu URL zwróconego przez metodę sofortSale.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
try {
    $status = $client->sofortSale($bt_params);
}
catch (Exception $e) {
    // handle exceptions here
}

if ($client->isSuccess()) {
    echo "Success, transaction initiated, id_sale: {$status['id_sale']}, \n
           redirect_url: {$status['redirect_url']} \n"
;
} else {
    die("Error ID: {$status['error']['id_error']}, \n".
        "Error number: {$status['error']['error_number']}, \n".
        "Error description: {$status['error']['error_description']}");
}

header('Location: ' . $status['redirect_url']);
die;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
begin
    status = client.sofort_sale(bt_params)
rescue PayLane::ClientError => e
    # handle exceptions here
end

if client.success?
    puts "Success, transaction initiated, id_sale: #{status["id_sale"]}"\
         "redirect_url: #{status["redirect_url"]}"
else
    puts "Error ID: #{status["error"]["id_error"]}, \n"\
         "Error number: #{status["error"]["error_number"]}, \n"\
         "Error description: #{status["error"]["error_description"]}"
    exit
end

# redirect to url in status['redirect_url']
exit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
try:
    status = client.sofort_sale(bt_params)
except Exception, e:
    # handle exceptions here

if client.is_success():
    print 'Success, transaction initiated, id_sale: %s, redirect_url: %s' % \
        (status['id_sale'], status['redirect_url'])
else:
    sys.exit('Error ID: ' + str(status["error"]["id_error"]) + '\n' \
             'Error number: ' + str(status["error"]["error_number"]) + '\n' \
             'Error description: ' + str(status["error"]["error_description"]))

# redirect to url in status['redirect_url']
sys.exit()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
api.sofortSale(sale, customer, "http://example-page.com", new Callback<RedirectSaleResult>() {

    @Override
    public void onFinish(RedirectSaleResult result) {
        WebView webview =...;
        webview.loadUrl(result.getRedirectUrl());
    }

    @HandleException
    public void onProtocolError(ProtocolException e) {
        // invoke if not success
        // e.getCode() - error code
        // e.getMessage() - error message
    }

    @Override
    public void onError(Exception e) {
        // connection error etc.
    }
});
Uwaga dot. Ruby:
W Ruby nie ma natywnej funkcji służącej do przekierowania na inną stronę – musisz albo skorzystać z funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, albo napisać własną funkcję.
Uwaga dot. Pythona:
W Pythonie nie ma natywnej funkcji służącej do przekierowania na inną stronę – musisz albo skorzystać z funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, albo napisać własną funkcję.

W przypadku Django możesz użyć:
1
2
from django.http import HttpResponseRedirect
HttpResponseRedirect('http://example.com/')
W przypadku Pylons możesz użyć:
1
2
from pylons.controllers.util import redirect
redirect('http://example.com/')

Weryfikacja

Po dokonaniu płatności na stronie banku, klient zostanie przekierowany z powrotem na Twoją stronę (na adres back_url). Powinieneś teraz zweryfikować zwrócone dane, aby uniknąć ewentualnych prób oszustwa i sprawdzić status transakcji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
$salt        = 'YOUR_HASH_SALT';
$status      = $_GET['status'];
$description = $_GET['description'];
$amount      = $_GET['amount'];
$currency    = $_GET['currency'];
$hash        = $_GET['hash'];

$id = '';
if ($status !== 'ERROR') // success, get id_sale
    $id = $_GET['id_sale'];

$calc_hash = sha1("{$salt}|{$status}|{$description}|{$amount}|{$currency}|{$id}");

// check hash salt
if ( $calc_hash !== $hash ) {
    die ("Error, wrong hash");
}

// check transaction status
switch ($status) {
    case 'ERROR':
        die("Error, transaction declined, {$_GET['error_description']}");
        break;

    case 'CLEARED':
        echo "Success, transaction completed, id_sale: {$_GET['id_sale']}";
        break;

    default:
        /* transaction pending:
         * check status regularly using the saleStatus method
         * or wait for notification */

        echo "Transaction pending";
        break;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# Simple controller action code in Rails
# it's just an example - most of the logic should be moved to model

salt        = 'YOUR_HASH_SALT'
status      = params['status']
description = params['description']
amount      = params['amount']
currency    = params['currency']
hash        = params['hash']

id = ''
unless status == 'ERROR'
    id = params['id_sale']
else
    # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
    # for rails: redirect_to :index, :notice => "Error, transaction declined, #{description}"
end

calc_hash = Digest::SHA1.hexdigest("#{salt}|#{status}|#{description}|#{amount}|#{currency}|#{id}")

unless calc_hash == hash
    # redirect to an index action to correct the payment
    # for rails: redirect_to :index
end

# check transaction status

case status
    when 'ERROR'
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Error, transaction declined, #{response["error"]["error_description"]}"
    when 'CLEARED'
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Success, transaction completed, id_sale: #{id}"
    else
        # redirect to an index action to correct the payment + simple notice
        # for rails: redirect_to :index, :notice => "Transaction pending"
end
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
salt        = 'YOUR_HASH_SALT'
status      = get_request_param('status')
description = get_request_param('description')
amount      = get_request_param('amount')
currency    = get_request_param('currency')
hash        = get_request_param('hash')
id_sale     = None

# success, get id_sale
if status != 'ERROR':
    id_sale = get_request_param('id_sale')

calc_hash = hashlib.sha1(
    '|'.join([salt, status, description, amount, currency, id_sale])).hexdigest()

# check hash salt
if calc_hash != hash:
    sys.exit('Error, wrong hash')

# check transaction status
if status == 'ERROR':
    sys.exit('Error, transaction declined, %s' % \
        get_request_param('error_description'))
elif status == 'CLEARED':
    print 'Success, transaction completed, id_sale: %s' % id_sale
else:
    # transaction pending: check status regularly using the saleStatus
    # method or wait for notification
    print 'Transaction pending'
Uwaga dot. Pythona:
Funkcja get_request_param ma za zadanie pobrać wartości GET. Użyj odpowiednich funkcji oferowanych przez framework, z którego korzystasz, lub napisz własną funkcję.

W przypadku Django możesz użyć:
1
param_from_get = request.GET.get('param_name')
W przypadku Pylons możesz użyć:
1
2
from pylons import request
param_from_get = request.GET.get('param_name')